โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน

วันจันทร์ 7 มกราคม 2562
นางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี มอบหมายนางสาวสมสุข บุณยรัตนกลิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน 2.3 ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านจวนเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 603 times, 1 visits today)