การดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

นางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี ร่วมติดตามการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 72 times, 1 visits today)