การดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวพรกนก สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี ร่วมติดตามการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน พบปะผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน เพื่อวางแผนในการฝึกอาชีพร่วมกัน

(Visited 23 times, 1 visits today)