ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผน และการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี

นางสาวพรกนก สุขอุดม

 พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

04/01/2562 16.48

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรหมบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรลือ   ชูช [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด