ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุจิตราภรณ์ เทนอิสสระ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอประทายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” เรา..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย เป็นแนวหน้าผู้ขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติด้วยพลังแห่งการพัฒนา รวมพลังเป็นหนึ่งร่วมสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป