นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตติ์

พัฒนาการอำเภอปราสาท

นางสาวอรสา ประชุมฉลาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตาเบา และตำบลกันตวจระมวล

นางนนทพร สุรศร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งมน และตำบลปรือ

ว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล- และตำบล-

นางสุภาภรณ์ บัวรมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลไพล และตำบลประทัดบุ

นายณรงค์ ภูชาดึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตานี ,ตำบลโชคนาสาม และตำบลโคกสะอาด

นางสาวนิตย์รดี กะการดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตำบลบ้านพลวง ,ตำบลสมุด และตำบลปราสาททนง

นางสาววิมลลักษณ์ โสระวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเชื้อเพลิง และตำบลทมอ

นางสาววันวิสา สายแสงจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลหนองใหญ่ และตำบลบ้านไทร

นางสาวเสาวคนธ์ ฉัตราธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโคกยาง และตำบลกังแอน

(Visited 1,896 times, 1 visits today)