นางอัญชนา มีชัย

พัฒนาการอำเภอปราสาท

นางสาวอรสา ประชุมฉลาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตาเบา และตำบลกันตวจระมวล

นางนนทพร สุรศร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งมน และตำบลปรือ

นางสาวกนกรัตน์ พ่อค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลกังแอน และตำบลทมอ

นายชาลี ชูชี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโคกยาง และตำบลบ้านไทร และตำบลหนองใหญ่

นางรัศมีแข มีมาก

เจ้าพน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลปราสาททนง และตำบลเชื้อเพลิง

ว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองใหญ่ และตำบลโคกสะอาด

นางสาวนิตย์รดี กะการดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตำบลบ้านพลวง และตำบลสมุด

นางสุภาภรณ์ บัวรมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอตำบลไพล และตำบลประทัดบุ

นายณรงค์ ภูชาดึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลตานีและตำบลโชคนาสาม และตำบลโคกสะอาด

(Visited 1,460 times, 1 visits today)