ปราสาทบ้านพลวง

แผนที่อำเภอปราสาท

อำเภอปราสาท

 

อำเภอปราสาท เดิมเป็นท้องที่ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอเมืองสุรินทร์  ต่อมาปี พ.ศ. 2480  ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอเมืองสุรินทร์มาจำนวนพลเมืองมากมีอาณาเขตกว้างขวาง การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง การคมนาคมไม่สะดวก การติดต่อระหว่างอำเอกับตำบลบางแห่งห่างไกล และเป็นท้องที่ทุรกันดาร เพื่อความสะดวกในด้านการปกครองการป้องกัน และปราบปรามโจรผู้ร้าย ตลอดจนเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น อำเภอเมืองสุรินทร์ จึงได้แยกท้องที่ตำบลกังแอน ตำบลไพล ตำบลตาเบา ตำบล         ทุ่งมน ตำบลบักได ตำบลทมอ และตำบลปรือ  รวม 7 ตำบล  ตั้งเป็น “อำเภอปราสาท” ตั้งที่ว่าการอำเภอ ณ  บ้านกังแอน  ตำบลกังแอน  อันเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน เหตุที่ขนานนามว่าอำเภอปราสาทนั้น           ก็โดยได้พิจารณาเห็นว่าเป็นท้องที่ซึ่งมีปราสาท ที่สร้างโดยฝีมือขอมอยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทบ้านพลวง  ตำบลกังแอน  และปราสาทหินบ้านปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง  ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ทางราชการได้แยกตำบลบักไดไปอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกาบเชิง
ที่มาของอำเภอ
สาเหตุที่ราชการตั้งชื่ออำเภอนี้ว่า "อำเภอปราสาท" นั้น เนื่องจากเป็นท้องที่ที่มีปราสาทหินโบราณซึ่งสร้างโดยฝีมือชาวขอมอยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทหินบ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง, ปราสาทหินบ้านปราสาท ตำบลปราสาททนง, ปราสาทหินตะคร้อ ตำบลเชื้อเพลิง เป็นต้น
 
  1.2  คำขวัญอำเภอ
ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีงามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
 
ข้อมูลสภาพทั่วไป และการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
ที่ตั้ง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์  ประมาณ  28  กิโลเมตร  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-ช่องจอม เลขที่ 214 และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  375  กิโลเมตร  เนื้อที่  ประมาณ  386 ตารางกิโลเมตร
   อาณาเขตติดต่อ     
ทิศเหนือ            ติดต่อ   อำเภอเมืองสุรินทร์
ทิศใต้                ติดต่อ   อำเภอกาบเชิง และอำเภอพนมดงรัก
ทิศตะวันออก       ติดต่อ   อำเภอลำดวน และอำเภอสังขะ
ทิศตะวันตก         ติดต่อ   อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
     สภาพพื้นที่  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน มีป่าโปร่งเป็นหย่อมๆ สลับทุ่งนา และทำเลเลี้ยงสัตว์ทางทิศใต้ของอำเภอเป็นที่ราบสูงและค่อยๆลาดต่ำไปทางทิศเหนือ สภาพเดิมเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู
ฤดูร้อน           เริ่มต้นแต่         กุมภาพันธ์  ถึง   พฤษภาคม
ฤดูฝน             เริ่มต้นแต่         มิถุนายน    ถึง   กันยายน
ฤดูหนาว           เริ่มต้นแต่         ตุลาคม      ถึง   มกราคม
การปกครอง
 
 
(1) การปกครองท้องที่ 
อำเภอปราสาท แบ่งการปกครองออกเป็น 18  ตำบล  241  หมู่บ้าน ดังนี้
ตำบลกังแอน       18      หมู่บ้าน
ตำบลทมอ         13      หมู่บ้าน
ตำบลไพล         12      หมู่บ้าน
ตำบลปรือ         19      หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งมน        11      หมู่บ้าน
ตำบลตาเบา        19      หมู่บ้าน
ตำบลหนองใหญ่     17      หมู่บ้าน
ตำบลโคกยาง       18      หมู่บ้าน
ตำบลโคกสะอาด     20      หมู่บ้าน
10.ตำบลบ้านไทร    9       หมู่บ้าน
ตำบลโชคนาสาม     14      หมู่บ้าน
ตำบลเชื้อเพลิง       12      หมู่บ้าน
ตำบลปราสาททนง   11      หมู่บ้าน
ตำบลตานี          9        หมู่บ้าน
ตำบลบ้านพลวง      14      หมู่บ้าน
ตำบลกันตวจระมวล  8       หมู่บ้าน
ตำบลสมุด         8       หมู่บ้าน
ตำบลประทัดบุ      9       หมู่บ้าน
(2) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอบางปราสาทมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 แห่ง ประกอบไปด้วย
เทศบาลตำบลจำนวน 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 17 แห่ง ดังนี้
เทศบาลตำบลกังแอน              เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล      องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน
องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ      องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร    องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม
องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง    องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง
องค์การบริหารส่วนตำบลตานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด    องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
 
               3) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
   (1) หน่วยงานราชการ
อำเภอปราสาท มีหน่วยงานราชการ จำนวน 19  แห่ง ได้แก่
ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท
2) สถานีตำรวจภูธรปราสาท
3) สถานีตำรวจภูธรทุ่งมน
4) สถานีตำรวจภูธรทมอ
5) สถานีตำรวจภูธรโชคนาสาม
6) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท
7) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท
8) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
9) สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปราสาท
10) สำนักงานสรรพกรอำเภอปราสาท
11) สำนักงานประมงอำเภอปราสาท
12) สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท
13) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท
14) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
15) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
16) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217
17) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54
18) สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอปราสาท
19) สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
 
(2) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
อำเภอปราสาท มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาท
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาทเมืองใหม่
4) ธนาคารออมสิน สาขาปราสาท
5) ที่ทำการไปรษณีย์

 

(Visited 15,951 times, 3 visits today)