โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดสุรินทร์” บ้านทัพไทย

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰
📅วันที่ 18 สิงหาคม 2564
📣นางสาวลาภา สุขสนาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางรุ่งนภา นิยุตรานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท และนางสาวกนกรัตน์ พ่อค้า พัฒนากรประจำตำบลทมอ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดสุรินทร์” กิจกรรมย่อย: ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้นโยบายจังหวัดสุรินทร์ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” เพื่อบรรยายและส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรในหมู่บ้านมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พร้อมเยี่ยมชมแปลงโคก หนอง นา โมเดล ของนายยาน วิโรจน์รัตน์ แบบธารานาวา 1:2 ขนาด 1 ไร่ ณ บ้านทัพไทย หมู่ 10 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(Visited 66 times, 1 visits today)