กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี อำเภอปราสาท

🏰 สพอ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร) ผู้นำ กลุ่มองค์กร ร่วมกิจกรรมkick. Off. จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดล มีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ การห่มฟาง ปล่อยปลา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล ณ ครัวเรือนนายสุรเชษฐ์ รัตนสุวรรณ ม.17 บ้านโคกเซง ต.ตาเบา อ.ปราสาทจังหวัดสุรินทร์

(Visited 31 times, 1 visits today)