โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ 2564

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰
📅วันที่ 9 มิถุนายน 2564
📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ 2564 โซนกลางประกอบด้วย อ.เมืองสุรินทร์ อ.ปราสาท อ.จอมพระ และ อ.เชวาสินรินทร์ โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท กล่าวการต้อนรับ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบายสำคัญของกรมพัฒนาชุมชน การชี้แจ้งตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด/อำเภอ โดยทีมงาน สพจ. (กลุ่มงานที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัด) และได้รับฟังบรรยาย “เสริมพลังบวกกับการทำงานพัฒนาชุมชน” โดยดร.พิธาน ไพโรจน์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุขบท ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

(Visited 67 times, 1 visits today)