3 พัฒนาการ 3 อำเภอ 3 จังหวัด รวมพลังผนึกกำลังเตรียมความพร้อมสู่โคกหนองนาโมเดล

🌾🌾🐘 3 พัฒนาการ 3 อำเภอ 3 จังหวัด รวมพลังผนึกกำลังเตรียมความพร้อมสู่โคกหนองนาโมเดล
วันที่ 12 มีนาคม 2564
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล อำเภอปราสาท
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท ดำเนินการจัดประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตาม กิจกรรม 4.1 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab Model for Quality of life ฺ HLM ) จำนวน 172 ครัวเรือน(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) จำนวน 74 ครัวเรือนงบปกติของกรมการพัฒนาชุมชน
สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน การปรับรูปแปลนดิน (ขุด ปรับ แต่ง ทำคลองไส้ไก่ โคกหนอง นา หลุมขนม ฯลฯ) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.บ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 งบเงินกู้ระยะที่ 1 การสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน
กล่มเป้าหมายประกอบด้วยนายช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 แห่ง ช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 68 คน ณ ห้องประชุมสุขบท (ขั้น 2) ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นายปวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษและ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

(Visited 16 times, 1 visits today)