@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี พ.ศ.2564 และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

📅วันที่ 2 มีนาคม 2564

📣นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี พ.ศ.2564 และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นายประภาส ศรีจันทร์เวียงเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยในส่วนงานภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาทมีการรายงานในที่ประชุม ดังนี้

➡️การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ภายใต้โครงการ “1 องค์กร 1 ชุดทีผ้าไหม” และ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

➡️การติดตามและสนับสนุนการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของอำเภอปราสาท

➡️โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

➡️การสำรวจกลุ่มปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อสนับสนุนการส่งหม่อนไหมไปจำหน่ายของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

➡️ติดตามและส่งเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

➡️ติดตามและส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านอำเภอปราสาท

➡️การดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการตำบลต้นแบบและประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

➡️การแนะนำตัวของเจ้าหน้าที่นักพัฒนรัฐบาลดิจิตัล(นพร.)

(Visited 11 times, 1 visits today)