องค์ความรู้สัมมาชีพชุมชน

การจัดการความรู้สัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

1.นางสาวฉัตรระวี  ภาสโรจน์   ตำแหน่ง  พัฒนาการอำเภอปราสาท     คลิกที่นี่ 

2.นายประสอบ ทองวิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   คลิกที่นี่

3.นางสาวอรสา  ประชุมฉลาด   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  คลิกที่นี่

4นางสุภาภร   ลาจันทะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  คลิกที่นี่

5.นางนนทพร   สุระสร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คลิกที่นี่

6.นางระวีวรรณ  ดมอุ่นดี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คลิกที่นี่

7.นางสาวกนกรัตน์  พ่อค้า ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

8.นายชาลี ชูชี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทคนิการสร้างผู้นำสัมมาชีพชุมชน คลิกที่นี่

9.นางสุภาภรณ์  บัวรมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  คลิกที่นี่

10 นางรัศมีแข  มีมาก  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน   คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ประจำปี 2561

นางสาวฉัตรระวี  ภาสตโรจน์  พัฒนาการอำเภอปราสาท   คลิกที่นี่่

1.นางสาวฉัตรระวี  ภาสโรจน์   ตำแหน่ง  พัฒนาการอำเภอปราสาท     คลิกที่นี่ 

2.นายประสอบ ทองวิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   คลิกที่นี่

3.นางสาวอรสา  ประชุมฉลาด   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  คลิกที่นี่

4นางสุภาภร   ลาจันทะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  คลิกที่นี่

5.นางนนทพร   สุระสร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพลวง อำเภอปราสาท ปี 2556 คลิกที่นี่

6.นางระวีวรรณ  ดมอุ่นดี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คลิกที่นี่

7.นางสาวกนกรัตน์  พ่อค้า ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

8.นายชาลี ชูชี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทคนิการสร้างผู้นำสัมมาชีพชุมชน คลิกที่นี่

9.นางสุภาภรณ์  บัวรมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  คลิกที่นี่

10 นางรัศมีแข  มีมาก  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน   คลิกที่นี่

นางสาวฉัตรระวี  ภาสตโรจน์  พัฒนาการอำเภอปราสาท   คลิกที่นี่่

นางสาวฉัตรระวี  ภาสตโรจน์  พัฒนาการอำเภอปราสาท   คลิกที่นี่่

นางสาวฉัตรระวี  ภาสตโรจน์  พัฒนาการอำเภอปราสาท   คลิกที่นี่่

นางสาวฉัตรระวี  ภาสตโรจน์  พัฒนาการอำเภอปราสาท

 

 

คลิกที่นี่่

(Visited 156 times, 1 visits today)