การจัดการความรู้/องค์ความรู้

ารจัดการความรู้สัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

1.นางสาวฉัตรระวี  ภาสตโรจน์   ตำแหน่ง  พัฒนาการอำเภอปราสาท     KM-ฉัตรระวี-พอ.ปราสาท 2561

2.นายประสอบ ทองวิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   Km 61 ประสอบ

3.นางสาวอรสา  ประชุมฉลาด   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  KM 61 อรสา ประชุมฉลาด

4นางสุภาภร   ลาจันทะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  KM 61 สุภาภร

5.นางนนทพร   สุรศร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ Km 61 นนทพร

6.นางระวีวรรณ  ดมอุ่นดี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการKM 61 รวีวรรณ ดมอุ่นดี

7.นางสาวกนกรัตน์  พ่อค้า ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คลิกที่นี่

8.นายชาลี ชูชี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  Km 61 ชาลี ชูชี

9.นางสุภาภรณ์  บัวรมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  KM 61สุภาภรณ์ บัวรมย์

10 นางรัศมีแข  มีมาก  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน KM 61 รัศมีแข

11 การจัดการความรู้หมู่บ้านสัมมาชุมชน บ้านสีโค หมู่ที่ 9 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท การจัดการความรู้สารสาเทศ61สัมมาชีพ

 

(Visited 227 times, 1 visits today)