สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

นางนนทพร สุรศร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

บริหารงาน ภายใต้ "องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความผาสุข"