สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

นางอัญชนา มีชัย

พัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

บริหารงาน ภายใต้ "องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความผาสุข"