สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตติ์

พัฒนาการอำเภอปราสาท

บริหารงาน ภายใต้ "องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความผาสุข"