ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ดาวน์โหลด

ประกาศสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

เบอร์โทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด