คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งทีมคู่หู คู่คิด Move for fund team อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด

ประกาศวาระจังหวัด เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ สำหรับไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด