ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวัดแหลม หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองสวน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด

ประกาศวาระอำเภอพระสมุทรเจดีย์ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยายสี หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด

คำสั่ง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์”

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ครั้งที่ 1/2565

ดาวน์โหลด