❤พช.พระสมุทรเจดีย์ สนับสนุนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ สนับสนุนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

🗓วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นายสุรินทร์ เทศกิจ และนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับนางอรทัย เติมบุญ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินกิจกรรมการส่งอาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตามแผนบูรณาการ/โครงการ ข้อมูลสารสนเทศที่ได้วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา วิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว และนายพินิจ เติมบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน นายมานพ เติมบุญ กำนันตำบลบ้านคลองสวน นายเฉลิม สุคนธทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหัวป่า นายชัยพร กลิ่นกล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสวน ในฐานะคณะส่งเสริมการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านคลองสวน ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

💕ทั้งนี้ โครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและตำบลใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการขับเคลื่อนการทำงาน ผ่านกระบวนการ 5 ร่วม คือ

  1. ร่วมสร้างความเข้าใจ
  2. ร่วมกำหนดความต้องการ
  3. ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ
  4. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  5. ร่วมเผยแพร่และบำรุงรักษา

ซึ่งโดยสาระสำคัญในการดำเนินงาน มีดังนี้

  1. ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ผ่าน CIA Program
  3. การเรียนรู้วิธีการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  4. แนวทางการดำเนินโครงการเชิงบูรณาการและการแสวงหางบประมาณ
  5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#สารสนเทศตำบลต้นแบบ

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 3 times, 1 visits today)