❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาเกลือ

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาเกลือ

🗓วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นายสุรินทร์ เทศกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาเกลือ ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️โดยการประชุมดัวกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาเกลือ ซึ่งมีผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ มีแผนพัฒนาตำบลที่สะท้อนปัญหาประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่นๆ มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานหรือโครงการระดับตำบล รวมทั้งจัดทำแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้าน หรือสองชุมชนขึ้นไป เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตำบล ตลอดทั้งจำแนกแผนงานหรือโครงการระดับตำบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตำบล และจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#แผนพัฒนาตำบล

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 4 times, 1 visits today)