❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

🗓วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ เทศกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแหลมฟ้าผ่า มอบป้ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวัดแหลม หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า แก่นายธนเดช สู่ความดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดแหลม ตำบลแหลมฟ้าผ่า และประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวัดแหลม หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️ทั้งนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวัดแหลม หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดแหลม ตำบลแหลมฟ้าผ่า ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการออมของประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในโอกาสครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 6 มีนาคม 2565 และกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 รวมไปถึงการรณรงค์ส่งเสริมการออมและการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ นำไปสู่การเผยแพร่ สร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมและมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

💕ทั้งนี้ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองสวน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลองสวน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ ของคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านคลองสวน ซึ่งจากข้อมูล จปฐ. ปี 2564 พบว่า บ้านคลองสวน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลองสวน ตัวชี้วัดที่ 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จำนวน 747 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 718 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.12 จึงนำไปสู่การดำเนินโครงการดังกล่าว

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 12 times, 1 visits today)