❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในคลองบางปลากด

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในคลองบางปลากด

🗓วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นายสุรินทร์ เทศกิจ และนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับนายสนอง แก้วจันทร์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในคลองบางปลากด ณ ศาลาโพธิ์ทอง สินเทียน วัดใหญ่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️โดยพระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.8 เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และเจ้าอาวาสวัดใหญ่ มอบหมายให้พระมหากิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโก ป.ธ.3 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ประชุมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (One Plan) การจัดทำแผนและประสานแผนในตำบลหนึ่งให้มีคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการขึ้นคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ก.บ.ต. มีอำนาจหน้าที่รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) และข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลผล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานหรือโครงการระดับตำบล รวมทั้งจัดทำแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จำแนกแผนงานหรือโครงการระดับตำบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เป็นกลไกหลักในการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในคลองบางปลากดขึ้น

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#แผนพัฒนาตำบล

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 5 times, 1 visits today)