❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

🗓วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

💕นายสิทธิโชค ศรีเจริญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ วัดภาวนาราม ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ดังกล่าว

⭐️พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

💕วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฎเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า ชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ เห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด และทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ต่อทุกข์สุขของประชาชน ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม สร้างศาสนวัตถุ และที่สำคัญได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#จิตอาสา

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 14 times, 1 visits today)