❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🗓วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

💕นายสิทธิโชค ศรีเจริญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในฐานะเลขานุการและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

⭐️โดยการประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) โครงการกิจการเพาะเลี้ยงพันธุ์หอยแครงและกุ้งกุลาดำ วงเงิน 179,800 บาท ซึ่งมติในที่ประชุมไม่อนุมัติให้นำมาแก้ไขโครงการใหม่

💕 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ยึดหลัก 3 ต คือ ตรวจสอบ กระบวนการพิจารณาก่อนเป็นหนี้ ติดตาม ภายหลังจากสมาชิกรับเงินและเริ่มดำเนินการตามโครงการ ซึ่งลูกหนี้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการติดตาม ณ ที่ตั้งของลูกหนี้ และตักเตือน โดยการสนับสนุนจังหวัดดำเนินการติดต่อประสานลูกหนี้ ให้ชำระเงินภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระหนี้

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 10 times, 1 visits today)