❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🗓วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

💕นายสิทธิโชค ศรีเจริญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (คจพ.อ.) ณ ห้องประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการใน คจพ.อ. และพัฒนากรประจำตำบล ในฐานะเลขานุการทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

⭐️ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ของทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ซึ่งมีครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จำนวน 145 ครัวเรือน  และรายงานผลการที่ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) จำนวน 6 ครัวเรือน

💕 ซึ่งทาง คจพ.อ.พระสมุทรเจดีย์ ได้ส่งมอบครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 151 ครัวเรือน ให้กับทีมพี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นหลักในการแก้ไขปัญหามิติด้านสุขภาพ  ให้ กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นหลักในการแก้ไขปัญหามิติด้านการศึกษา ให้ เทศบาล/อบต. ทุกแห่งเป็นหลักในการแก้ไขปัญหามิติด้านความเป็นอยู่ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับเทศบาล/อบต. ทุกแห่งเป็นหลักในการแก้ไขปัญหามิติด้านรายได้ และให้ เทศบาล/อบต. ทุกแห่งเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา  มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#ศจพ

#TPMAP

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 6 times, 1 visits today)