❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้า มชช.

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้า มชช.

🗓วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้ นายสุรินทร์ เทศกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมปรึกษากับนายวันชัย กล่ำแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินการมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐โดยมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) มีหลักการสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์ ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เน้นความยืดหยุ่น สอดคล้อง เหมาะสมกับชุมชน ความร่วมมือและการยอมรับเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานของภาคีการพัฒนา การสร้างสังคมคุณภาพ เพิ่มคุณค่า และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง และให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง

💕สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#มชช

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 7 times, 1 visits today)