❤พช. พระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

❤พช. พระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

🗓วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ห้องประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสิทธิโชค ศรีเจริญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในที่ประชุม

⭐โดย พช. พระสมุทรเจดีย์ ได้นำเสนอกิจกรรม ดังต่อไปนี้

  1. แจ้งเตือนคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) เข้าร่วมประชุมรับรองการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมาย ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 4 ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
  2. การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ระหว่างวันที่ 17 – 12 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เป็นกลไกหลักในการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

💕สพอ. พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 23 times, 1 visits today)