สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี

นายบุญจันทร์ ราวีศรี

พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน