โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานการบริหารครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 16 มกราคม 2561 น [...]
อ่านเพิ่มเติม