📣🏳️‍🌈พช.ปราณบุรี ลงพื้นที่เสริมสร้างงานฝีมือ…ผ้าบาติก🏝️📣

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 12-13 มีนาคม 2565 นางขวัญเรือน โสทน พัฒนาการอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้นางสาววลัยลักษณ์ มูลรัตน์ พัฒนากรประจำตำบล ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการ พร้อมฝึกอบรมการทำผ้าบาติก กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านนาห้วย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2565 ประเภทเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพสตรีบ้านนาห้วย
ณ บ้านนาห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 27 times, 1 visits today)