🎉💃คณะกรรมพัฒนาสตรีปราณบุรี ร่วมกับ พช.ปราณบุรี จัด โครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสริมสร้างภาพลักษณ์คนกองทุนและเครือข่ายอำเภอปราณบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565🕺🏻🎉

>> ประจวบคีรีขันธ์ <<
วันที่ 8 มีนาคม 2565
🔆 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปราณบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี จัดโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสริมสร้างภาพลักษณ์คนกองทุนและเครือข่ายอำเภอปราณบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี เพื่อเป็นกันสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่วนรวมของสตรี แบะรวมถึงการแสดงผลความสำเร็จของสมาชิกสตรีอำเภอปราณบุรี พร้อมทั้งนำผลความสำเร็จนั้นมาถ่ายถอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
🌺 การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางวรรณา หินศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันสตรีสากลอำเภอปราณบุรี โดยบรรยากาศภายในงานดังกล่าวนั้น เต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน สอดแทรกด้วยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และอิ่มไปด้วยบุญกุศลซึ่งในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้
📌การทำบุญตักบาตรข้าวสารหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 29 รูป
📌การมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้ทำคุณประโยชน์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 17 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานผู้มอบประกาศนียบัตร
📌กิจกรรมการรณรงค์ ส่วมใสผ้าไทย ภายใต้ สโลว์แกรนด์ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” และยังมีการเดินแฟชั่น การส่วมใส่ผ้าไทย จากตัวแทนสตรีตำบล จำนวน 18 คน
📌การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลความสำเร็จด้านอาชีพ ของสตรีแต่ละตำบล จำนวนทั้งสิ้น 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการทำปลาส้ม ฐานการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกฐานการทำน้ำมันหอมระเหย ฐานการพับดอกไม้จากใบเตย ฐานการทำกระเป๋าจากแฟชั่นจากเชือกฟาง และฐานการทำเหรียญโปรยทายและของชำร่วย
ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี โดยนางขวัญเรือน โสทน พัฒนาการอำเภอปราณบุรี ได้เชิญชวน ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติ 5 ด้านจากฐานข้อมูล TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากตำบลปราณบุ ตำบลเขาจ้าว และตำบลปากน้ำปราณ จำนวน 4 ครัว มาร่วมการฝึกอบรมทางด้านอาชีพอีกด้วย
📌การจัดตลาดแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพสตรี และผลิตภัณฑ์ จากเยาวชนโรงเรียนวัดนาห้วย อำเภอปราณบุรี ซึ่งในการจัดตลาดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนายฉัตรชัย อุตส่าห์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาปราณบุรี
📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอปราณบุรี
(Visited 26 times, 1 visits today)