ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปราณบุรี

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอปราณบุรีและนายภัทรพล สอาดเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปราณบุรี เพื่อพิจารณาโครงการประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) ซึ่งได้ยื่นขอรับงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสตรีอำเภอปราณบุรี น้อมนำวิถีพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี (ชั้น 2) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 54 times, 1 visits today)