จังหวัดติดตามการดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> 8 ก.พ. 61
นางอำนวยนาถ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทาง/วิธีการแก้ไข เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลฯ ณ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 32 times, 1 visits today)