ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอปราณบุรี

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 29 มกราคม 2561

นางวรรณี  สองสี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปราณบุรี ร่วมกล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอปราณบุรี เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 อาทิ การขยายเวลาประชารัฐ 200,000 บาท ร้านค้าชุมชน สทบ. โรงน้ำหยอดเหรียญ การปิดบัญชี เบิกจ่ายผลกำไรและการส่งงบการเงินประจำปี เป็นต้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 71 times, 1 visits today)