Fast จปฐ. : บ้านท่าวังปลา หมู่ 2 ตำบลเขาจ้าว

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 17 ม.ค. 2561
นางวรรณี สองสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปราณบุรี พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา ดำเนินโครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 วัน” Fast จปฐ.” บ้านท่าวังปลา หมู่ 2 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้จัดเก็บข้อมูลประจำกลุ่ม ประกอบด้วยอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลและหัวหน้าคุ้ม ดำเนินการสัมภาษณ์ตามตัวชี้วัด แล้วประเมินความสุขระดับครัวเรือน สรุปผลคุณภาพชีวิต จากนั้นลงชื่อผู้จัดเก็บ/ผู้ให้ข้อมูล ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. โดยมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 68 ครัวเรือน

(Visited 74 times, 1 visits today)