หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี

นายเจษฏา ธิติเวสส์  พัฒนาการอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้  นายภัทรพล    สอาดเอี่ยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน OTOP  บ้านหนองกา หมู่ที่ 7 ตำบลปราณบุรี  ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยวในการนี้ได้ศึกษาดูงานหมู่บ้านการ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านดอนใน  หมู่ที่ 2  ตำบลแหลมผักเบี้ย

(Visited 503 times, 1 visits today)