สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางขวัญเรือน โสทน

พัฒนาการอำเภอปราณบุรี

"บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม" รวมถึงการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาด้านอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ บนพื้นฐานการบูรณาการกิจกรรม แผนงานและโครงการ