ข่าวประชาสัมพันธ์

23/07/2564 23.49

จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ประโคนชัย – ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน(baobab tree) (calendar) 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย มอบหมาย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอประโคนชัยลงพื้นที่ดำเนินงานในการสำรวจวางแปลนปักหมุดเพื่อ กำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์ เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อมุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีรายได้เพื่อสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคม

🌋 จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ประโคนชัย – ดำเนินโครงกา [...]

อ่านต่อ

ประกาศ

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คำสั่งที่ 6643/63 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 63

ดาวน์โหลด

แต่งตัังเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน วันที่ 29 มิ.ย.63

ดาวน์โหลด

กำหนดการ รมว. พาณิชย์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เปิดโครงการประชารัฐฯ ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ