พช.ประจันตคาม ร่วมประชุมการดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ เพื่อติดตาม สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่ จัดทำแผนครัวเรือน และบันทึกการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย