นางดรุณี อำลอย

พัฒนาการอำเภอโป่งน้ำร้อน

วิสัยทัศน์ : บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม/โครงการและการทำงาน ติดต่อ : 039-447117