ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติความเป็นอยู่

🔜วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. >>นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง >> เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติความเป็นอยู่ ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัย/ที่ดินทำกิน เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอปง ที่ประสบปัญหา
▶️ในการนี้ นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์ พัฒนาการอำเภอปง ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติความเป็นอยู่ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิริมงคล ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
(Visited 9 times, 1 visits today)