ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์ พัฒนาการอำเภอปง ได้มอบหมายให้นางสาวรัชนี ปิมแปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนทุกระดับ ให้สามารถขับเคลื่อนงานในการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

(Visited 2 times, 1 visits today)