OTOP JUNIOR โอท๊อปจูเนียร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ขอขอบพระคุณ คณะครู อาจารย์และท่านผู้บริหารโรงเรียนปลาปากวิทยา ที่ให้การสนับสนุนเยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ และเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนรุ่นใหม่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน

(Visited 125 times, 1 visits today)