เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

สีทอง Premium (แข่งขันสู่สากล)  เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและผลิตได้จ านวนมากอย่างต่อเนื่อง มีตลาดจ าหน่าย ทั้งภายในต่างประเทศและต่างประเทศ มีก าลังการผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ใน ปริมาณมาก และมีศักยภาพในการส่งออกได้ในระยะยาว

 

 

สีเงิน Classic (อนุรักษ์คุณค่าสูง)   เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จ านวนน้อย เพราะมีขั้นตอนและกระบวน การผลิตยากและซับซ้อนเป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ์ของสินค้า แต่ละชิ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต โดยผลิตสินค้าในปริมาณไม่มาก และ ผลิตเพื่อจ าหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

 

 

สีแดง Standard (พัฒนาสร้างสรรค์)  เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายก าหนด หรือมาตรฐานอื่น ที่มีกฎหมายรองรับ กระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้จ านวนมาก สามารถ รองรับปริมาณการสั่งซื้อจ านวนมากได้และมีก าลังการผลิตเพียงพอ  หรือมีก าลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่ายมีตลาดจ าหน่ายทั้งภายในและ ภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้

 

 

สีน้ำเงิน Rising Star (ดาวรุ่ง)  เป็นผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่ายไม่ซับซ้อน ผลิตได้จ านวนน้อย ยังไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐานและมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน

(Visited 62 times, 1 visits today)