สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP “กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านฮ่องโจด หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง”

(Visited 80 times, 1 visits today)