มารู้จักกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกันเถอะ

 

หลักการและวิธีการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว

หลักการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ดังนี้
 1. ความซื่อสัตย์
 2. ความเสียสละ
 3. ความรับผิดชอบ
 4. ความเห็นอกเห็นใจกัน
 5. ความไว้วางใจกัน

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 1. ส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ
 2. ให้บริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก
 3. ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดทำเงินทุนด้วยตนเอง
 4. ส่งเสริมให้มีความสามัคคี การทำงานร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 5. ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดการเงินทุนของตนเอง

เงินทุนของกลุ่ม

 1. เงินสัจจะสะสม เป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิก จำนวนเท่า ๆ กัน ทุกเดือนตามกำลังความสามารถ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายคืนเงินสัจจะสะสมเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วเท่านั้น ซึ่งกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
 2. เงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ที่มีเงินเหลือและประสงค์จะฝากเงินได้กับกลุ่ม ซึ่งสามารถถอนเงินออกไปใช้จ่ายเมื่อจำเป็น
 3. เงินรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าสมัคร/ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ดอกเบี้ย
 4. เงินอุดหนุน จากส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ

สมาชิก

 สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี ๓ ประเภท คือ
 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัยภายในหมู่บ้าน/ตำบล ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม/บุคคล ภายในหมู่บ้าน/ตำบล ที่สนใจและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม โดยไม่ประสงค์จะกู้เงินจากกลุ่ม
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ หรือคหบดี ที่สนใจและให้การสนับสนุนกลุ่มโดยไม่หวังผลตอบแทน

หน้าที่ของสมาชิก

 1. ส่งเงินสัจจะสะสมเป็นประจำทุกเดือน
 2. ส่งคืนเงินกู้ตามกำหนด
 3. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
 4. เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี
 5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
 6. ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ดีแก่กลุ่ม
 7. กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่ม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ มี ๔ คณะ ดังนี้
 1. คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน ๕-๙ คน มีหน้าที่ในการบริหาร จัดการกลุ่มออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก ตลอดเป็นตัวแทนของกลุ่มในการประสานงาน และติดต่อกับองค์กรภายนอก
 2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ จำนวน  ๓-๕ คน มีหน้าที่ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน ติดตามโครงการ และเร่งรัดหนี้สิน
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๓-๕ คน มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและผลการดำเนินงานของกลุ่ม
 4. คณะกรรมการส่งเสริม จำนวนขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก และระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม มีหน้าที่ชักชวนผู้สมัครใจ สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์แก่สมาชิก ประสานงานระหว่างสมาชิกกับกลุ่ม และกลุ่มกับสมาชิกให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

กิจกรรมของกลุ่ม

 1. กิจกรรมด้านการให้บริการรับฝากเงิน และการกู้ยืมเงิน
 2. กิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
 3. ขยายเครือข่ายและทำธุรกิจ เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด, โรงสี เป็นต้น
 4. กิจกรรมในการพัฒนาสมาชิก เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงิน และนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น ๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
 2. พัฒนาคนให้มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 3. ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุน ให้กับบุคคลในชุมชน
 4. พัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้นำ การปกครอง ตามระบบประชาธิปไตย
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา คิดและแก้ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทำงานร่วมกัน

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

1. ก่อนการจัดตั้ง

 1. ศึกษาข้อมูล/สถานการณ์
 2. ให้ข้อมูลกับผู้นำกลุ่มและประชาชนทั่วไป
 3. ให้ผู้นำกลุ่มที่ประผลสำเร็จเล่าประสบการณ์
 4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2. การจัดตั้งกลุ่ม

 1. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย
 2. ขอมติจากที่ประชุม
 3. รับสมัครสมาชิก
 4. เลือกตั้งคณะกรรมการ
 5. จัดทำระเบียบข้อบังคับ/กำหนดวันส่งเงินสัจจะ
 6. จัดทำเอกสาร/ทะเบียน/บัญชี/สมุดสัจจะสะสม
 7. ข้อตกลงการฝากเงินกับธนาคาร
 8. รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
 9. กำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน

3. ภายหลังการจัดตั้งกลุ่ม

 1. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันส่งเงินสัจจะ
 2. ให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิก
 3. ประชุม/ฝึกอบรม/ให้ข้อชี้แนะ
 4. รายงานผลความก้าวหน้า
 5. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 6. ร่วมกับคณะกรรมการ/สมาชิกพัฒนากลุ่มให้ก้าวหน้า
(Visited 62 times, 1 visits today)