พัฒนาการอำเภอปลาปาก

นายธวัช ภักดี

พัฒนาการอำเภอปลาปาก

นางสาววิมลรัตน์ เมตตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปลาปาก/ตำบลโคกสว่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-68468424

นางสาวสุขใจ ชมเชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองฮี/ตำบลหนองเทาใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ 08-04046740

นางสาวการะเกด เลี่ยมยองใย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกุตาไก้/ตำบลนามะเขือ
หมายเลขโทรศัพท์ 06-37399991

นางสาวมณฑิรา ดวงดีแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลมหาชัย/ตำบลโคกสูง
08-58535753

นางสาวรัตติภรณ์ ทุมเที่ยง

อาสาพัฒนาจังหวัดนครพนม รุ่นที่71

นางสาวอุมาพร ตะวะนะ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 641 times, 1 visits today)