อำเภอปลาปากเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ)

อำเภอปลาปากเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ)

วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในระดับอำเภอที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชน ซึ่งควรมีการส่งเสริมศักยภาพผู้นำระดับอำเกอ โดยเฉพาะนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบบูรณาการให้เป็นแผนเดียว (one plan) ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ใช้หลักความสมัครใจโดยจะทำการเปิดรับสมัครอำเภอที่สนใจเข้าร่วมโครงการๆ เพื่อมาคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่องระดับจังหวัด 76 อำเภอ จาก 76 จังหวัด (จังหวัดละ ๑ อำเภอ) และคัดเลือกอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ จาก 18 กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดละ 1 อำเภอ) และคัดเลือกอำเภอนำร่องดีเลิศต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถะการทำงานแบบบูรณาการและสร้างเครือข่ายกำลังคนคุณภาพระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่
3. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่
4. เพื่อดำเนินการตามแนวทางสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
5. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สามารถสืบสานเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับบุคลากร ด้านการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดทำแผนงาน/โครงการ การประสานแผนพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
6. เพื่อนำผลการดำเนินงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.) และโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7. เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ตัวแบบความเป็นเลิศ” แผนงานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขจัดความยากจนและรองรับภัยพิบัติ” ในพื้นที่อำเกอนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จ สามารถนำไปขยายผลในระยะต่อไป

มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอำเภอนำร่องได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่ง ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ และผู้นำภาคเอกชน อำเภอละ 10 คน

โดยอำเภอปลาปากได้รับคัดเลือกจากจังหวัดนครพนมให้เป็นอำเภอนำร่อง มีว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอปลาปาก นำทีมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการฯ เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน 5 คืน มีกิจกรรมการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการทรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน
2. การปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมให้มีความเสียสละ มีจิตอาสา
จิตสาธารณะ รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น เป็นพลังสำคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น
3. coaching ผู้นำระดับอำเภอเพื่อให้มีองค์ความรู้สำหรับการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการ การระบุประเด็นปัญหา ข้อติดขัด และการกำหนดข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
4. การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อการดำเนินงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจนและรองรับภัยบัติ” และนำไปเสนอแผนงานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน และรองรับภัยพิบัติ” ต่อคณะทำงานเฉพาะกิจ
ด้านการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ ในรูปแบบและแนวทางที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กำหนด

ในการนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมตามโครงการฯ ด้วย

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 43 times, 1 visits today)