พช.ปลาปาก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลอัจฉริยะที่รู้ทุกเรื่องของ พช. เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน และนำมาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ผ่านจัดกิจกรรม “โหลดแลกผัก” ในโครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 65

พช.ปลาปาก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลอัจฉริยะที่รู้ทุกเรื่องของ พช. เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน และนำมาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ผ่านจัดกิจกรรม “โหลดแลกผัก” ในโครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 65

วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดสุภาเทพนิมิต หมู่ 6 บ้านฮ่องโจด ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวมณฑิรา ดวงดีแก้ว นางสาวการะเกด เลี่ยมยองใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวรัตติภรณ์ ทุมเที่ยง เจ้าหน้าอาสาพัฒนา ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สร้างการรับรู้ การใช้งานและใช้ประโยชน์เแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านจัดกิจกรรม “โหลดแลกผัก” ในโครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 65 โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโหลดแอพลิเคชั่น click ชุมชน และ CDD EIS พกพา เพื่อรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวฟรี 2 ซอง จากกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักอำเภอปลาปาก ขยายผลการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน

ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อรับเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 89 ราย

“Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 9 Feature ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. เมนูเที่ยวชุมชน การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
2. เมนูช้อป OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3. เมนูสมาชิก OTOP การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
4. เมนู 108 อาชีพ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. เมนูปราชญ์ชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
7. เมนูโคกหนองนา ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
8. เมนูความรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e – Book
9. เมนูมีทุน รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

โดยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทำให้หลังจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้า OTOP การลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ จากบริการของพัฒนาชุมชน สามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” และสามารถออกไป e – Certificate ได้ทันที ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชน และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม กรมการพัฒนาชมชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกแบบแพลตฟอร์มนี้ให้ใช้งานง่าย มีสีสันสบายตา สามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบปฎิบัติการAndroid และ iOS นับเป็นครั้งแรกที่กรมการพัฒนาชุมชนมีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พลิกโฉมระบบราชการสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่จากกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชนมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
ดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ iOS http://report1.cdd.go.th/click/

#CLICKCHOMCHON
#CDDพกพา
#CDDBigData
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 15 times, 1 visits today)