ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ พช.ปลาปาก ลงพื้นที่ปฏิบัติการ “เคาะประตู ดูแลปัญหา พัฒนาชีวิต” ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ แก้ไขปัญหามิติรายได้พื้นที่ตำบลนามะเขือ

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ พช.ปลาปาก ลงพื้นที่ปฏิบัติการ “เคาะประตู ดูแลปัญหา พัฒนาชีวิต” ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ แก้ไขปัญหามิติรายได้พื้นที่ตำบลนามะเขือ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านแหลมทอง หมู่ 3 และบ้านหนองบัวคำ หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นางสาวมณฑิรา ดวงดีแก้ว นางสาวการะเกด เลี่ยมยองใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวรัตติภรณ์ ทุมเที่ยง เจ้าหน้าอาสาพัฒนา ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ ทีมพี่เลี้ยงตำบลนามะเขือ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ “เคาะประตู ดูแลปัญหา พัฒนาชีวิต” ครัวเรือนเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ปี 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ อำเภอปลาปาก (คจพ.อ.ปลาปาก) ให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหามิติรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 51 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปลาปาก ทั้งนี้เป็นครัวเรือนประเภทที่สามารถพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนได้จำนวน 41 ครัวเรือน และเป็นครัวเรือนประเภทที่ต้องให้การสังเคราะห์ สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่ายอย่างยั่งยืนโดยอาศัยการอุปถัมป์จากญาติ เพื่อนบ้าน หรือชุมชน อีกจำนวน 10 ครัวเรือน

โดยในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนประเภทสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลนามะเขือ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
1. ครัวเรือนนางเบียน วงษ์ศิลา อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 บ้านแหลมทอง หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
มีสมาชิกครัวเรือน 2 คน สภาพปัญหา คือ เป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับมารดาคือนางบาน ครโสภา อายุ 90 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. ครัวเรือนนางสำลี มังสี อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 บ้านหนองบัวคำ หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
มีสมาชิกครัวเรือน 2 คน สภาพปัญหา คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีความพิการทางการเคลื่อนไหว (อัมพาทครึ่งซีก) ต้องใช้อุปกรณ์พยุงในการเคลื่อนไหวร่างกาย มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ อาศัยกับบุตรไม่ได้ประกอบอาชีพ

ซึ่งทั้ง 2 ครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มีข้อจำกัดด้านสภาพร่างกายที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จึงไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูลจปฐ. ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่ต่ำกว่า 38,000 บาท (ปี 2564) สพอ.ปลาปากจึงสนับสนุนความช่วยเหลือขั้นอยู่รอดโดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กลับครัวเรือน และร่วมหารือกับผู้นำชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนอย่างยั่งยินโดยอาศัยระบบอุปถัมภ์ภายในชุมชนช่วยบริหารจัดการวัสดุประกอบอาชีพที่ ศจพ.อ.ปลาปาก จะสนับสนุนให้เกิดเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดูแลกลุ่มเปราะบาง (สูงอายุ พิการ ป่วยติดเตียง) ที่ต้องให้การสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เป็นการช่วยเหลือแบบให้เบ็ดแทนให้ปลาเพื่อหยุดวงจรปัญหาความยากจนของครัวเรือน

ทั้งนี้เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครัวเรือนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปลาปาก ร่วมบริจาคเข้าสู่กองทุน พช.เพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนเป้าหมายฯ และราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอปลาปาก ให้สามารถหลุดพ้นจากสภาพปัญหาทุกมิติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 17 times, 1 visits today)